تو این صفحه رزومه کاری من به زبان فارسی قرار خواهد گرفت.

همچنین PDF رزومه در اینجا قابل دریافت است.

تجربیات کاری

مهندس نرم‌افزار - آماپردازش ایساتیس

مهندس یادگیری ماشین - کارگزاری مفید